Privacyverklaring: Ronald van Akkeren

Ronald van Akkeren is een handelsnaam van RVA-MENSpro V.O.F. gevestigd te Zwolle,

Ronald van Akkeren van RVA-MENSpro V.O.F. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

https://ronaldvanakkeren.nl/

Contactgegevens:


8043 LX  Belvédèrelaan 303 gevestigd te Zwolle.

Ronald van Akkeren is te bereiken via ronald@ronaldvanakkeren.nl of 0655105548


Ronald van Akkeren acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houdt ik mij aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe ik je gegevens verzamel en gebruik, in overeenstemming met de AVG.


Persoonsgegevens die ik verwerk

Ronald van Akkeren, High Value Businesscoach, verwerkt via de website je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam

- Bedrijfsnaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Locatie gegevens

Alle overige persoonsgegevens worden alleen in opdracht van mijn klanten verwerkt.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verzamel via de website geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Mijn website en/of dienst heeft ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige neem dan contact met mij op via ronald@ronaldvanakkeren.nl Ik zal dan deze informatie verwijderen.


Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten


Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.


Ik maak gebruik van Payment processors

Voor het afhandelen van een (deel van) de betaling(en) van mijn training, High Value Business coachtraject van een (half of jaar) abonnement maak ik gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt je naam, adres en woonplaatsgegevens en je betaalgegevens zoals je bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen.


Mollie behoudt zich het recht voor je gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening. Mollie bewaart je gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Facturatie en boekhouden MoneyBird

Voor het bijhouden van mijn administratie en boekhouding maken ik gebruik van de diensten van MoneyBird. Ik deel je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.


MoneyBird heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. MoneyBird is tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen. MoneyBird gebruikt je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Indien je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, of mij laat weten dat je niet meer door mij benaderd wilt worden, verwijderen we jouw gegevens zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken.


Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Ik gebruik functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om mijn website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.


Via mijn website wordt ook een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google kan de informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op.


Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.


Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-heten-wat-doe-ik-ermee/ 

 

Duur en beëindiging

 1. De duur van het coachtraject of High Value jaarprogramma is op basis van een abonnement zoals vastgelegd in de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.

 2. Beëindiging van het High Value Business coachtraject kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.

 3. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ronald van Akkeren, High Value Business Coach, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ronald@ronaldvanakkeren.nl Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek .


Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via ronald@ronaldvanakkeren.nl