Privacyverklaring: Ronald van Akkeren

Ronald van Akkeren (High Value & Life Coach) is een handelsnaam van RVA-MENSpro V.O.F. gevestigd te Zwolle,

Ronald van Akkeren van RVA-MENSpro V.O.F. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

https://ronaldvanakkeren.nl/

Contactgegevens:


8043 LX  Belvédèrelaan 303 gevestigd te Zwolle.

Ronald van Akkeren is te bereiken via ronald@ronaldvanakkeren.nl of 0655105548


Ronald van Akkeren acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houdt ik mij aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe ik je gegevens verzamel en gebruik, in overeenstemming met de AVG.


Persoonsgegevens die ik verwerk

Ronald van Akkeren, High Value Businesscoach & Life coach verwerkt via de website je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaam

- Bedrijfsnaam

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Locatie gegevens

Alle overige persoonsgegevens worden alleen in opdracht van mijn klanten verwerkt.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Ik verzamel via de website geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Mijn website en/of dienst heeft ook niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als je ervan overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige neem dan contact met mij op via ronald@ronaldvanakkeren.nl Ik zal dan deze informatie verwijderen.


Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van mijn nieuwsbrief

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten


Geautomatiseerde besluitvorming

Ik neem geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een persoon tussen zit.


Facturatie en boekhouden

Voor het bijhouden van mijn administratie en boekhouding maken ik gebruik van de diensten van verkoopfacturen. Ik deel je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van door mijn boekhouder / accountant. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Ik heb de de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen om je gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik. Ik ben tot geheimhouding verplicht en zal je gegevens vertrouwelijk behandelen.


Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Indien je je uitschrijft voor de nieuwsbrief, of mij laat weten dat je niet meer door mij benaderd wilt worden, verwijderen we jouw gegevens zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken.


Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Ik blijf verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik

Ik gebruik functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan mijn website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Ik gebruik cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om mijn website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.


Via mijn website wordt ook een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”- dienst. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google kan de informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op.


Bij jouw eerste bezoek aan mijn website heb ik je al geïnformeerd over deze cookies en heb ik je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

 

Duur en beëindiging

 1. De duur van mijn High Value Business jaarprogramma of half jaar Life coachprogramma is zo vastgelegd in de overeenkomst tussen jou of mij of opdrachtgever en opdrachtnemer, ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.

2.Annulering kan alleen schriftelijk per email met een duidelijke omschrijving waarom het programma niet aan de kwaliteitseisen voldoet die we samen eraan hebben gesteld. Recht op annulering geldt niet als je onderwerpen c.q. inhoud zoals door mij en jou omschreven met High Value Business & Life coach doel niet aansluit op persoonlijke behoeften aangezien je dat niet vóór je aanschaf van het half of jaarprogramma al kan beoordelen. Je krijgt dus geen geld terug als je niet gedisciplineerd aan jezelf en businessdoelen werkt.

3. Beëindiging van het High Value Business jaarprogramma of High Value Life coachprogramma kan eenzijdig plaatsvinden door de opdrachtgever, indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.

4. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog voor 15% van afgesproken van totaal bedrag nagekomen moeten worden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ronald van Akkeren en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.


Ik houdt dossiers bij met persoonsgegevens van klanten, documenten over het openen van rekeningen, berichten en andere zaken zoals dit door wetten en regels wordt vereist. We kunnen onvolledige of onjuiste informatie te allen tijde en naar jouw eigen inzicht corrigeren, aanvullen of verwijderen.


Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ronald@ronaldvanakkeren.nl Ik reageer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op jouw verzoek .


Hoe ik persoonsgegevens beveilig

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met mij op via ronald@ronaldvanakkeren.nl